blog-image-cover-health

ออร์แกนิค คืออะไร

09/03/2015 1:55 PM
ออร์แกนิค คืออะไร

หลายคนคุ้นเคยกับคำว่า “ออร์แกนิค” โดยเฉพาะคนที่รักสุขภาพและใส่ใจในเรื่องอาหารการกินที่นิยมเลือกซื้อผักออร์แกนิคมาประกอบอาหาร แต่เชื่อว่ายังมีคนอีกจำนวนไม่น้อยที่สนใจและต้องการทราบ คำว่า ออร์แกนิค จริงๆแล้วคืออะไร วันนี้เราจะมาหาคำตอบที่ถูกต้องกัน

ออร์แกนิค คืออะไร

คำว่า ออร์แกนิค หากแปลตรงตัวจะหมายถึงสาขาวิชาเคมีที่ว่าด้วยเคมีอินทรีย์หรือการศึกษาที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

จากความหมาย ออร์แกนิค ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ปลูกโดยวิธีเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นการปลูกโดยใช้วิธีควบคุมไม่ให้มีการปนเปื้อนของสารเคมีในทุกขั้นตอนการผลิต เช่น การใช้ปุ๋ยที่ทำจากธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมีใดๆในการปลูก นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ยังถูกควบคุมจนถึงขบวนการแปรรูปโดยให้มีการเจือปนของสารเคมีน้อยที่สุด

 

มาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค

การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการรับรองจากองค์กรที่แต่งตั้งโดยรัฐบาลของแต่ละประเทศเท่านั้น โดยมีตราประทับบนฉลากอย่างชัดเจนว่าได้รับรองจากประเทศใด หรือกลุ่มประเทศใด หากไม่มีการรับรองผู้ผลิตไม่มีสิทธิ์ใช้คำว่า ออร์แกนิคบนฉลากสินค้าเพื่อทำการโฆษณา

 

ขั้นตอนการตรวจสอบมาตรฐาน

การตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ออร์แกนิค อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเภท โดยขั้นตอนจะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบแหล่งเพาะปลูก วัตถุดิบ วิธีการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การบรรจุหีบห่อ การขนส่ง กระบวนการในการนำไปใช้หรือการแปรรูป จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จออกมา

 

ออร์แกนิค ดีและมีประโยชน์อย่างไร

  1. ส่วนประกอบทุกอย่างมาจากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นพืชผัก ผลิตภัณฑ์ หรืออาหารออร์แกนิคไม่มีการนำสารสังเคราะห์ใดๆมาใช้ในทุกขั้นตอน ทำให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเกษตรกรผู้ผลิต และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  2. ไม่ก่อให้เกิดมลพิษในกระบวนการผลิต ออร์แกนิคเกิดจากระบบนิเวศน์ที่สมดุลทุกขั้นตอนในการผลิต ช่วยลดมลพิษให้กับธรรมชาติ ส่งผลให้สิ่งมีชีวิตทั้งระบบมีความสมบูรณ์
  3. ออร์แกนิคมีประโยชน์ต่อสุขภาพของคนเรา เพราะช่วยลดภาวะเสี่ยงต่อโรคร้ายที่มีสารเคมีเป็นสาเหตุหลัก
  4. ออร์แกนิค เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารพิษ ไม่เป็นภัยต่อมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อม เป็นอีกวิธีหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์ดิน น้ำ และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างเป็นธรรมชาติ
  5. ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนที่รักสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคมีหลากหลายประเภท ครอบคลุมตั้งแต่ของสด เครื่องปรุง ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เครื่องสำอาง โดยหลักๆแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค 100 % และผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค 95 %

ซึ่งทั้งสองประเภทจะติดป้ายระบุรายละเอียดส่วนผสมและวิธีการผลิตไว้อย่างละเอียด โดยมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสากลติดกำกับไว้ด้วย

ประเภท

คลังบทความ