blog-image-cover-environment

ปัญหา มลพิษทางอากาศ

09/03/2015 5:40 AM
ปัญหา มลพิษทางอากาศ

มลพิษทางอากาศ เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชนโดยตรง ซึ่งคนส่วนใหญ่อาจจะคุ้นเคยกับคำว่า “มลภาวะ หรือมลพิษทางอากาศ” แต่อาจไม่ทราบข้อมูลหรือไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนว่ามลพิษทางอากาศคืออะไร และมีปัญหาต่อคุณภาพชีวิตของคนเราในด้านใดบ้าง

มลพิษทางอาการคืออะไร

มลพิษทางอากาศ คือ การเกิดฝุ่นละออง โมเลกุลชีวภาพ หรือวัตถุอันตรายที่อยู่ในชั้นบรรยากาศของโลก รวมถึงมลพิษทางอากาศที่อยู่ภายในอาคาร

มลพิษทางอากาศถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของคนเรา เพราะเป็นสาเหตุของการเกิดโรคร้ายแรงที่ทำให้เสียชีวิตได้ และยังทำลายสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เช่นพืชพันธุ์และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

แหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ แบ่งออกเป็น 2 สาเหตุหลักๆ ได้แก่

  1. การเกิดปัญหามลพิษทางอากาศจากการกระทำของมนุษย์ เช่น เกิดจากความต้องการพลังงานเพื่อใช้ในครัวเรือน ใช้ในภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรกรรม รวมทั้งมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการใช้รถยนต์ เรือยนต์ หรือเครื่องบิน ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซออกไซด์ของไนโครเจนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ซึ่งมีผลต่อสุขภาพของคนเราโดยตรง การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงเหล่านี้ยังทำให้เกิดปัญหามลพิษเพิ่มมากขึ้นทุกปี
  2. ปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ เช่น การระเบิดของภูเขาไฟทำให้เกิดควันและเถ้าถ่านกระจายสู่อากาศเป็นจำนวนมาก มลพิษที่เกิดจากไฟป่าทำให้เกิดหมอกควันที่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ มลพิษที่เกิดจากการเน่าเปื่อยของซากพืชซากสัตว์ หากเกิดปฏิกิริยาเคมีจะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีแทน และก๊าซแอมโมเนีย กระจายไปในอากาศ และมลพิษทางอากาศที่เกิดจากฝุ่นละออง ซึ่งเกิดจากวัตถุที่ถูกทุบ บด กระแทก จนแตกออกเป็นชิ้นเล็กๆเมื่อถูกกระแสลมก็จะทำให้กระจายตัวอยู่ในอากาศ

การแก้ไขและวิธีป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศ

ปัญหามลพิษทางอากาศ ทั้งที่เกิดจากฝีมือมนุษย์และปัญหามลพิษที่เกิดจากธรรมชาติ เป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องอาศัยความร่วมมือกันทั้งจากหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน และประชากรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเหล่านี้ เช่น

  • ให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อให้เข้าใจถึงผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ
  • มีการควบคุมปริมาณสารมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม
  • มีการปรับปรุงระบบการกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อลดการเผาขยะในที่โล่ง
  • รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ
  • ส่งเสริมให้ใช้ระบบขนส่งมวลชน

การป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ หากต้องการให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายโดยการปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

ซึ่งนอกจากแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้ว ยังเป็นการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศได้อย่างยั่งยืน ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของอากาศที่บริสุทธิ์ เพื่อควบคุมมลพิษทางอากาศและสนับสนุนส่งเสริมให้ใช้ระบบขนส่งที่ทำเกิดมลพิษทางอากาศในปริมาณน้อย

 

Learn more

ประเภท

คลังบทความ